เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้
พระราชวรเวที (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙ พธ.ม., พธ.ด.)
เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ วรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่

พระเทพวิสุทธิโสภณ