(พระบรรทมหงาย) ในพระวิหารเล็ก

 

 

พระยาพิชัยดาบหักได้สร้างพระปางนอนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลให้ผู้ที่ตนไปเข่นฆ่า ทหารอริราชศัตตูรล้มตายไปเป็นจำนวนมาก (เป็นเหมือนชดใช้กรรมที่ฆ่าคนตายไป) พระพุทธรูปปางนอนหงายนี้ เป็นพระปางถวายพระเพลิง หลังจากพระพุทธธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ได้นำผ้าใหม่ซับด้วยสำลีแล้วพระพุทธสรีรห่อด้วยผ้าห้าร้อยคู่ แล้วเชิญพระพุทธสรีรลง ประดิษฐาน ณ รางเหล็กอันเต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยฝารางเหล็กเสร็จ แล้วนำไปตั้งพระพุทธสรีรโดยลักษณะนอนหงายไว้บนจิตกาธารที่ทำด้วยไม้หอมล้วนๆ ที่มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา เพื่อทำฌาปนกิจถวายพระเพลิง แล้วจึงได้ทำการประชุมพระเพลิงแต่ปรากฏว่าไฟไม่ติด รอจนพระมหากัสสปเถระเดินทางมาถึง แล้วได้กราบพระพุทธสรีร พอกราบครบ ๓ ครั้ง ปรากฏว่าไฟติดขึ้นมาอย่างหน้าอัศจรรย์ ดังนั้นจึงเรียกพระปางนี้ว่า ปางถวายพระเพลิง มีแห่งเดียวในประเทศไทย ชาวบ้านเคารพกันมากจึงมากราบไหว้ขอพรกันทุกวันไม่ขาด

 

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย)

 

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย)

พระวิหารเล็กที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระบรรทมหงาย)

พระมณฑปบนเขามอ

 

พระวิหาร หลวงพ่อพิพัฒน์ ธรรมคณี

สถานที่ตั้งด้านหลังเป็นศาลาการเปรียญ (ท่าน้ำ)

 

 พระอุโบสถ

 

พระวิหารใหญ่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตสมปรารถนา

พระปรางค์พระยาพิชัยดาบหัก

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 รอยพระพุทธบาทในพระพระมณฑปบนเขามอ

พระอุโบสถ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระราชวรเวที (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙ พธ.ม., พธ.ด.) รองเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ วรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวิสุทธิโสภณ

 

 
 
แผนที่เดินทางมายัง วัดราชคฤห์ วรวิหาร
 

 

เวลา..วันที่..ขณะนี้...

"วัดราชคฤห์วรวิหาร" ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๔  ถนนเทอดไท  แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
email: tachawanto@watrajkrueh.com Tel:02-4652908 ::.Created On:: Wed, Nov,17, 2004::.Time::07:19.Am.::
ดูแลเว็บโดย.... webmaster@luangpochom.com::webmaster@watrajkrueh.com
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครั้งหลังสุด 28/07/2561 14:40:07
   ท่านคือผู้มาเยี่ยมคนที่
 
 

luangpochom